Vad anser Vetenskapsakademien?

Jag får ibland frågor om vad Vetenskapsakademien anser i olika frågor. Det sker till exempel när någon av våra ledamöter skrivit en debattartikel eller gett en intervju i något kontroversiellt ämne. Om vederbörande presenteras som KVA-ledamot drar man ibland slutsatsen att ”KVA är för kärnkraft”, ”KVA är emot kärnkraft”, ”KVA är för storskaligt skogsbruk”, ”KVA är emot storskaligt skogsbruk”, ”KVA är för läxor i skolan” eller ”KVA är emot läxor i skolan”. Svaret är att Vetenskapsakademien inte har tagit ställning som organisation i någon av dessa frågor.

Vetenskapsakademien har till uppgift att ta fram faktaunderlag för samhällsdebatten. Vi har landets främsta expertpanel inom vetenskaperna och vi ser det som en viktig uppgift att informera om kunskapsläget i aktuella frågor. Arbetsgrupper, kommittéer och utskott inom Akademien gör faktasammanställningar och rapporter, skriver debattartiklar och ger intervjuer i sådana frågor. De fakta som tas fram kommer ibland att uppskattas av en viss åsiktsriktning, ibland av en annan. Det ligger i sakens natur att en icke-politisk expertpanels slutsatser inte styrs av någon politisk linje. Det är också viktigt för oss att inte väja för obekväma fakta i viktiga frågor.

Bland våra akademiledamöter finns många ledande experter som kan bistå med kunskap och vetenskapliga rön inom en rad brännande samhällsfrågor. De intervjuas ofta och deltar ofta i samhällsdebatten. Ibland väljer de att ta ställning även i policyfrågor. Det har de all rätt att göra som samhällsmedborgare, och deras expertis förtjänar alltid att lyssnas på. Men de uttalar sig inte på Vetenskapsakademiens vägnar, om inte detta är tydligt angivet. Det finns ingen anledning att hemlighålla att de är KVA-ledamöter, men de uttalar sig som enskilda experter och forskare.

En av Vetenskapsakademiens uppgifter är att förbättra forskningens villkor. På forskningspolitikens område gör vi därför tydliga ställningstaganden, bland annat i debattartiklar, remissvar, skrifter och debatter. De genomsyras av vår välgrundade övertygelse att fri forskning är en omistlig del av civilisationens utveckling och en nödvändighet för fortsatt välstånd.

Vid vissa tillfällen gör vi så kallade akademiuttalanden i specifika frågor. De är noggrant förberedda och godkända vid våra plenarmöten. Dessa uttalanden representerar Vetenskapsakademiens officiella ståndpunkt. Det senaste akademiuttalandet gjorde vi för drygt fyra år sedan, angående Macchiarini-affären.

Vi kommer att fortsätta att göra akademiuttalanden i enstaka, särskilt angelägna frågor. Och vi kommer att fortsätta engagera oss i debatten om forskning och utbildning. I övrigt deltar våra ledamöter och kommittéer i samhällsdebatten, som akademiledamöter och akademikommittéer, men deras åsikter representerar inte några officiella ställningstaganden från Vetenskapsakademien.

Göran K. Hansson

Vad anser Vetenskapsakademien?

Forskningsministern på besök hos Vetenskapsakademien

I fredags fick Vetenskapsakademien besök av vår nya forskningsminister Matilda Ernkrans. Det blev ett trevligt och konstruktivt lunchmöte med intensiva diskussioner blandade med glada skratt.

Vi gladde oss åt ministerns positiva syn på grundforskningens betydelse och fick tillfälle att redovisa vår syn på frågor kring forskningens kvalitet, behovet av forskning för att möta samhällsutmaningar, och högskolesektorns viktiga roll när det gäller kompetensförsörjning i landet. Vi orienterade om Akademiens verksamhet och betonade vår roll som expertpanel, liksom vårt arbete för att tillföra vetenskapligt grundade fakta till samhällsdebatt och beslutsfattande.

Efter denna trevliga start ser vi fram emot fortsatt samarbete med statsrådet Matilda Ernkrans, som har ett av Sveriges viktigaste jobb.

Göran K. HanssonGruppbild_hojd1_500pxl

Forskningsminister Matilda Ernkrans hälsar på hos Vetenskapsakademien. Hon flankeras av vice preses Hans Ellegren (till höger) och mig. Från utbildningsdepartementets sida deltog även ämnesrådet Mats Johnsson och politiskt sakkunnige Klas-Herman Lundgren, och från oss akademirådet Per Hedenqvist och vetenskapliga sekreteraren Helene Sundström.

Forskningsministern på besök hos Vetenskapsakademien