Vad anser Vetenskapsakademien?

Jag får ibland frågor om vad Vetenskapsakademien anser i olika frågor. Det sker till exempel när någon av våra ledamöter skrivit en debattartikel eller gett en intervju i något kontroversiellt ämne. Om vederbörande presenteras som KVA-ledamot drar man ibland slutsatsen att ”KVA är för kärnkraft”, ”KVA är emot kärnkraft”, ”KVA är för storskaligt skogsbruk”, ”KVA är emot storskaligt skogsbruk”, ”KVA är för läxor i skolan” eller ”KVA är emot läxor i skolan”. Svaret är att Vetenskapsakademien inte har tagit ställning som organisation i någon av dessa frågor.

Vetenskapsakademien har till uppgift att ta fram faktaunderlag för samhällsdebatten. Vi har landets främsta expertpanel inom vetenskaperna och vi ser det som en viktig uppgift att informera om kunskapsläget i aktuella frågor. Arbetsgrupper, kommittéer och utskott inom Akademien gör faktasammanställningar och rapporter, skriver debattartiklar och ger intervjuer i sådana frågor. De fakta som tas fram kommer ibland att uppskattas av en viss åsiktsriktning, ibland av en annan. Det ligger i sakens natur att en icke-politisk expertpanels slutsatser inte styrs av någon politisk linje. Det är också viktigt för oss att inte väja för obekväma fakta i viktiga frågor.

Bland våra akademiledamöter finns många ledande experter som kan bistå med kunskap och vetenskapliga rön inom en rad brännande samhällsfrågor. De intervjuas ofta och deltar ofta i samhällsdebatten. Ibland väljer de att ta ställning även i policyfrågor. Det har de all rätt att göra som samhällsmedborgare, och deras expertis förtjänar alltid att lyssnas på. Men de uttalar sig inte på Vetenskapsakademiens vägnar, om inte detta är tydligt angivet. Det finns ingen anledning att hemlighålla att de är KVA-ledamöter, men de uttalar sig som enskilda experter och forskare.

En av Vetenskapsakademiens uppgifter är att förbättra forskningens villkor. På forskningspolitikens område gör vi därför tydliga ställningstaganden, bland annat i debattartiklar, remissvar, skrifter och debatter. De genomsyras av vår välgrundade övertygelse att fri forskning är en omistlig del av civilisationens utveckling och en nödvändighet för fortsatt välstånd.

Vid vissa tillfällen gör vi så kallade akademiuttalanden i specifika frågor. De är noggrant förberedda och godkända vid våra plenarmöten. Dessa uttalanden representerar Vetenskapsakademiens officiella ståndpunkt. Det senaste akademiuttalandet gjorde vi för drygt fyra år sedan, angående Macchiarini-affären.

Vi kommer att fortsätta att göra akademiuttalanden i enstaka, särskilt angelägna frågor. Och vi kommer att fortsätta engagera oss i debatten om forskning och utbildning. I övrigt deltar våra ledamöter och kommittéer i samhällsdebatten, som akademiledamöter och akademikommittéer, men deras åsikter representerar inte några officiella ställningstaganden från Vetenskapsakademien.

Göran K. Hansson

Vad anser Vetenskapsakademien?