Vetenskap och munskydd

De senaste dagarna har flera studier publicerats om skydd mot covid-19-smitta. 18 november kom en artikel av Henning Bundgaard och medarbetare i Köpenhamn (Annals of Internal Medicine on line 18 november), och två dagar senare publicerade USA:s smittskyddsinstitut Center for Disease Control (CDC) en rapport i sitt veckoblad (www.cdc.gov 20 november). Samma dag publicerade Cochrane-institutet en metaanalys av munskydd vid luftvägsinfektioner (www.cochrane.org 20 november). Resultaten är inte helt entydiga.

Bundgaard-gruppen rapporterade resultatet av en välplanerad fall-kontrollstudie som genomfördes i april och maj. Flera tusen danskar delades slumpmässigt in i två grupper. Den ena gruppen utrustades med munskydd, den andra inte. Efter en månad testade man samtliga deltagare för Sars-CoV-2-virus (med PCR) och antikroppar mot viruset. I kontrollgruppen som inte fick munskydd blev 53 personer smittade, och av dem blev 10 sjuka i klinisk covid-19. I munskyddsgruppen smittades 42 personer, och 5 av dem insjuknade. De här skillnaderna är dock inte statistiskt säkerställda (signifikanta) eftersom talen är små (2,1 respektive 1,8% positiva). Därför kan inga säkra slutsatser dras. Studien hade planerats för att hitta en 50%-ig effekt med 95% säkerhet, och mindre effekter än 50% kunde inte påvisas eftersom smittspridningen var så pass låg i Danmark i våras.

CDC-rapporten handlar om Covid-19 i delstaten Kansas, där spridningen accelererade i somras. 3 juli blev munskydd obligatoriska i 24 av delstatens 105 counties, medan man i resterande 81 counties fortsatte som förut och inte införde något obligatorium. I counties med munskydd minskade antalet nya Covid-19-fall med 6%, medan den ökade med 100% i de counties som inte infört munskydd. CDC drar slutsatsen att införandet av obligatoriska munskydd bidragit till att begränsa spridningen av Sars-CoV-2. Man betonar att andra åtgärder, som att hålla avstånd, vara noga med handhygien, och stanna hemma när man är sjuk, också är viktiga.

Slutligen några ord om Cochrane-studien. Den är en metaanalys, alltså en genomgång av forskningsstudier som gjorts av andra forskare. Cochrane-gruppen gick igenom 67 artiklar som publicerats om virusorsakade luftvägsinfektioner, från 2007 till 1 april 2020. De flesta av studierna handlade om influensaepidemier och ingen av dem om Covid-19. Slutsatsen blev att handhygien minskade spridningen av luftvägsinfektioner, medan man inte fann någon statistiskt säkerställd effekt av munskydd. Cochrane-forskarna konkluderar att resultaten om munskydd är osäkra, eftersom studierna inte var helt jämförbara och många av dem hade stora bortfall. Dessutom handlade de alltså inte om Covid-19.

Vi har alltså två nya studier om Covid 19: en som inte kan påvisa effekt av munskydd i ett land med ganska låg Covid-19-spridning (Danmark har idag 133 dödsfall/miljon invånare), och en som visar effekt i en delstat med förhållandevis hög spridning (Kansas har 484 dödsfall per miljon invånare). Ingen av studierna visar några negativa effekter av munskydd. 

Min bedömning är att den slutsats som Vetenskapsakademiens Expertgrupp presenterade för några dagar sedan står sig bra: Sars-CoV-2-viruset sprids i luften, och munskydd och ventilation bör användas i inomhusmiljöer där människor delar samma luft under längre tid. WHO:s råd gäller fortfarande: ”Stay safe by … physical distancing, wearing a mask, keeping rooms well ventilated, avoiding crowds, cleaning your hands, and coughing into a bent elbow or tissue”. 

Göran K. Hansson

Vetenskap och munskydd